บริการสุขภาพ

ความปลอดภัยจากการใช้งานไฟฟ้าภายในสถานที่ทางการแพทย์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุด
เนื่องจากในสภาพแวดล้อมนี้มีการใช้งานไฟฟ้าแทบทุกจุดและตลอดเวลา กระแสไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับ ไฟส่องสว่าง,
ปลั๊กไฟ, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เครื่องมือวินิจฉัยต่างๆ หลักความปลอยภัยของการใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มีผลต่อความปลอดภัย

ของ ผู้ป่วย, บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้าให้บริการต่างๆ จึงสำคัญอย่างมาก
ความปลอดภัยจากการใช้งานไฟฟ้าภายในสถานที่ทางการแพทย์มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไห้ม และ อันตรายอื่นๆ
ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยนั้นครอบครุมถึงการออกแบบห้องสำหรับทางการแพทย์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะห้องผ่าตัด
และ ห้องแผนกผู้ป่วยหนัก ที่มีมาตรฐานที่เข้มงวดขึ้นทั้งการใช้งานอุปกรณ์และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
มาตรฐานความปลอดภัยที่ประติบัติตามในปัจจุบัน คือ International Electrotechnical
Commission (IEC) IEC60364-7-710:2021 ซึ่งกล่าวถึงการติดตั้งไฟฟ้าในสถานที่ทางการแพทย์
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก
ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยนี้มีผลบังคับใช้กับโรงพยาบาลและคลินิก
หรือสถานที่ทางการแพทย์ที่เทียบเท่า เช่น สถานพยาบาล, เวชปฏิบัติและทันตกรรม, ศูนย์การแพทย์,
คลินิกและแผนกผู้ป่วยนอก, แผนกวินาศภัย, ห้องรักษาพยาบาลในสถานทำงาน, คลินิกรักษาสัตว์ และ สถานที่อื่นๆ ที่
มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์