Skip to main content

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เป็นไปเพื่ออธิบายถึงแนวทางที่บริษัทสมาร์ทสยาม จำกัด หรือ บริษัท สมาร์ทสยาม คอนซัลติ้ง จำกัด (“บจก. สมาร์ทสยาม” หรือ “สมาร์ทสยาม” หรือ “สมาร์ท สยาม กรุ๊ป” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย บริหาร และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) กรุณาอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้อย่างละเอียด การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ใช้บริการ ลงทะเบียนใช้งานสินค้าและบริการของ บจก. สมาร์ทสยาม ให้ข้อมูลใด ๆ กับเราหรือแสดงความตกลงไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะถือว่าท่านได้ตกลง ยอมรับและยินยอมข้อกำหนดที่อยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

         บจก. สมาร์ทสยาม สงวนสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ บจก. สมาร์ทสยาม การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ใช้บริการ ลงทะเบียนใช้งานสินค้าหรือบริการต่อไป หรือให้ข้อมูลใด ๆ กับเราหรือแสดงความตกลงด้วยวิธีอื่นใด จะหมายความว่าท่านตกลงยอมรับหรือถือว่าตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ภายใต้สิทธิที่ท่านพึงมีตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 • ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรา รวมถึง (ขึ้นอยู่กับลักษณะการติดต่อกับเรา) ชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลเครือข่าย และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดที่ท่านให้ไว้กับเราโดยส่งเข้ามา หรือผ่านการติดต่อกับท่านในรูปแบบอื่น ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • บจก. สมาร์ทสยาม อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่างๆ กรุณาพิจารณาอย่างละเอียดเมื่อท่านส่งข้อมูลของท่านให้กับเรา โดยเฉพาะการกรอกข้อมูลในช่องที่ใส่ข้อความได้อิสระ หรืออัพโหลดเอกสารและเนื้อหาอื่น ๆ บริการบางประเภทอาจถูกสั่งงานด้วยระบบอัตโนมัติ และเราอาจไม่เห็นว่าข้อมูลที่ท่านใส่ไว้โดยบังเอิญนั้นไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน

 • เมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อกับ บจก. สมาร์ทสยาม ท่านอาจให้หรือเราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เช่น

  1. เมื่อท่านสร้างบัญชีของท่าน เราอาจขอให้ท่านใส่ข้อมูลต่างๆ เช่นชื่อ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ ความสนใจ และการตั้งค่าบัญชีและจดหมายข่าว

  2. เมื่อท่านซื้อ ลงทะเบียน ส่งซ่อม หรือส่งคืนสินค้าออนไลน์ เราอาจบันทึกเสียงการสนทนาของท่าน และ/หรือขอให้ท่านใส่ข้อมูล เช่นรายละเอียดการติดต่อ วันที่จัดส่ง สถานที่ซื้อ และรายละเอียดการชำระเงิน

  3. เมื่อท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราอาจเก็บข้อมูลในการติดต่อรวมถึงชื่อ สินค้าที่ท่านซื้อ เหตุผลที่ติดต่อมา และคำแนะนำที่เราได้แจ้งแก่ท่าน

  4. เมื่อท่านแวะเยี่ยมชมบูธ บจก. สมาร์ทสยาม หรือเข้าร่วมงานอีเว้นท์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อป งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือเข้าร่วมทำแบบสอบถาม ร่วมแข่งขันหรือลุ้นรางวัล เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เช่น นามบัตร ชื่อ รายละเอียดในการติดต่อ และความสนใจส่วนตัว

  5. เมื่อท่านใช้บริการออนไลน์ของเรา เราอาจได้รับเนื้อหาที่ท่านเลือกอัพโหลด เช่น รีวิวสินค้า คอมเม้นต์ ภาพถ่าย และโพสต์กระทู้ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสนใจหรือความชื่นชอบที่ท่านได้เลือกที่จะบอกให้เราทราบ เช่น เมื่อท่านเลือกรับบริการต่างๆ ที่ท่านต้องการจะได้รับ และ

  6. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอื่นใด

 • หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา และ/หรือลูกจ้างของท่าน) โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านยืนยันต่อ บจก. สมาร์ทสยาม ว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 • ท่านควรตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้แก่เรานั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้ บจก. สมาร์ทสยาม ไม่สามารถให้บริการหรือส่วนหนึ่งของบริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอได้

 • บจก. สมาร์ทสยาม จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลบางประเภทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • โดยทั่วไปแล้ว บจก. สมาร์ทสยาม จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียนและตอบรับหรือจัดการคำร้องขอและข้อสอบถาม

  2. เพื่อให้บริการลูกค้า การรับประกัน การส่งคืน และบริการหลังการขายประเภทอื่น ๆ

  3. เพื่อฝึกอบรมพนักงานและรับรองคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อีเมล

  4. เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บจก. สมาร์ทสยาม และทำแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  5. เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามการค้นหาและการขอข้อมูลเมื่อท่านติดต่อเราเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บจก. สมาร์ทสยาม

  6. เพื่อจับรางวัล การประกวด และข้อเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ

  7. เพื่อจัดเวิร์กช็อป

  8. เพื่อพิจารณาจ้างงานท่าน หากท่านติดต่อเราผ่านเว็บไซต์สมัครงานของ บจก. สมาร์ทสยาม

  9. เพื่อจัดการทางด้านธุรการและการดำเนินการธุรกิจของ บจก. สมาร์ทสยาม และปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบภายใน

  10. เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ บจก. สมาร์ทสยาม

  11. เพื่อจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ บจก. สมาร์ทสยาม มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในที่นี้

  12. เพื่อวิเคราะห์ สอบข้อเท็จจริง จัดการ ตัดสินใจในเรื่องความปลอดภัยใดๆ หรือช่องโหว่ใดๆ

  13. เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และสืบสวนความผิดทางอาญา และวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเชิงการค้า

  14. เพื่อจัดแถลงข่าวและตอบคำถาม

  15. เพื่อตรวจสอบหรือบันทึกการใช้โทรศัพท์ และการติดต่อกับลูกค้า เพื่อรับรองคุณภาพการให้บริการ การอบรมและประเมินประสิทธิภาพพนักงาน และเพื่อตรวจสอบตัวตน

  16. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  17. เพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ขอคำแนะนำทางกฎหมาย และการระงับข้อพิพาท)

  18. เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บเงินหรือการฉ้อฉล

  19. เพื่อให้เป็นไปตามหรือปฎิบัติตามข้อบังคับใดๆ กฎหมาย ระเบียบ หลักปฎิบัติ หรือข้อแนะนำ ที่ออกโดยหน่วยงานกฎหมายหรือหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจใด ๆ ที่มีผลผูกพัน บจก. สมาร์ทสยาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตอบกลับคำร้อง การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจ การสอบบัญชี การตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก การสืบสวนข้อเท็จจริง) และ

  20. เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องตามสมควรกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

  ในบางกรณี เราอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับสินค้า บริการหรือการติดต่อกับ บจก. สมาร์ทสยาม ในครั้งนั้น ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง ในกรณีดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นการเพิ่มเติม จากวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งแก่ท่านเป็นอย่างอื่น

การเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • บจก. สมาร์ทสยาม จะดำเนินการในทางเทคนิค กายภาพ และทางขั้นตอนอย่างเหมาะสมและตามสมควรในเชิงพาณิชย์ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ บจก. สมาร์ทสยาม ครอบครองหรือควบคุมจากการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือถูกทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง เปิดเผย ได้มา หรือเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยอุบัติเหตุ อย่างผิดกฎหมายหรือโดยไม่มีสิทธิโดยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ข้างต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

  1. บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บจก. สมาร์ทสยาม หรือบริษัทในเครือ และพนักงานของบริษัทเหล่านั้น เพื่อให้เนื้อหา สินค้า และบริการให้แก่ท่านหรือ บจก. สมาร์ทสยาม

  2. ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่ บจก. สมาร์ทสยาม

  3. ร้านค้า และร้านจำหน่ายปลีก ซึ่งเกี่ยวข้องในการมอบรางวัลและผลประโยชน์

  4. พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้โอน หรือผู้รับโอน (จริงหรือตามที่คาดหวัง) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือ บจก. สมาร์ทสยาม

  5. ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ

  6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล และ

  7. บุคคลอื่นใดที่ท่านได้อนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เป็นการเฉพาะ

 • ท่านอนุญาตและยินยอมให้ บจก. สมาร์ทสยาม ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น

คุกกี้

       เพื่อที่จะปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน ในบางครั้งเราจะใช้อุปกรณ์ติดตามอัตโนมัติ เช่น "คุกกี้" คุกกี้ คือข้อมูลขนาดเล็ก ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราส่งไปที่เว็บบราวเซอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บางส่วนของบริษัท การใช้คุกกี้นั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของท่านในเว็บไซต์ของเรายิ่งขึ้น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อกำหนดเนื้อหา ข้อเสนอแนะ การโฆษณาและการสื่อสารให้กับท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น ท่านอาจจะเห็นโฆษณาของผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ชมในเว็บไซต์ของเราเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยคุกกี้ จะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แม้ว่าจะระบุบราวเซอร์ที่ใช้ก็ตาม ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ทุกเมื่อโดยกำหนดการตั้งค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้อาจจำกัด การทำงานและการเข้าถึงบริการของเรา และในบางกรณีอาจหมายความว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในบริการที่ท่านร้องขอแก่ท่านได้ คู่ค้าทางธุรกิจบางราย ของเราที่มีเนื้อหารวมอยู่ในเว็บไซต์หรือมีลิงค์สู่หรือจากเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเว็บไซต์เหล่านั้นได้

การเพิกถอนความยินยอม การขอเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ท่านมีสิทธิตามกฎหมายบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บจก. สมาร์ทสยาม มีอยู่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ขอเข้าถึง ขอรับสำเนาหรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน คัดค้าน แก้ไข หรือขอให้ บจก. สมาร์ทสยาม ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ สิทธิเหล่านี้อาจถูกจำกัด เช่น หากการดำเนินการตามคำร้องของท่านจะทำให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอืน หรือหากท่านขอให้ บจก. สมาร์ทสยาม ลบข้อมูลที่ บจก. สมาร์ทสยาม จำเป็นต้องเก็บเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากท่าน

  1. มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

  2. ต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะได้ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือไม่ก็ตาม หรือ

  3. ต้องการเข้าถึง ขอรับสำเนา คัดค้าน ขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ระงับการใช้ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง หรือใช้สิทธิใด ๆ ตามพระราชบัญญัติ โปรดติดต่อ บจก. สมาร์ทสยาม ดังนี้

   อีเมล: pdpa[at]smartsiam[dot]com (หมายเหตุ ไม่ใช่เพื่อการสอบถามผลิตภัณฑ์)
   เขียนถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัท สมาร์ทสยาม จำกัด
   11/86 ซอยวัชรพล 1/9, ถนนวัชรพล
   แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
   กรุงเทพมหานคร 10220
   ประเทศไทย

   หรือ

   บริษัท สมาร์ท สยาม คอนซัลติ้ง จำกัด
   158 ซอยพหลโยธิน 69, ถนนพหลโยธิน
   แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
   กรุงเทพมหานคร 10220
   ประเทศไทย


โดยทั่วไปแล้ว บจก. สมาร์ทสยาม หรือ บจก. สมาร์ท สยาม คอนซัลติ้ง จะตอบกลับการสอบถาม และ/หรือคำร้องขอใด ๆ ของท่านภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำร้องดังกล่าว

 • หากท่านเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน บจก. สมาร์ทสยาม อาจไม่สามารถให้สินค้าหรือบริการแก่ท่านได้ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะคำร้องของท่าน

 • หากท่านไม่พอใจกับการตอบคำถามหรือข้อกังวลของท่านโดย บจก. สมาร์ทสยาม หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องถิ่น รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวแทนคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรป / สหราชอาณาจักร

ประเทศ ที่อยู่
ออสเตรีย

DataRep, City Tower, Brückenkopfgasse 1/6. Stock, Graz, 8020, Austria

เบลเยียม

DataRep, Place de L'Université 16, Louvain-La-Neuve, Waals Brabant, 1348, Belgium

บัลแกเรีย

DataRep, 132 Mimi Balkanska Str., Sofia, 1540, Bulgaria

โครเอเชีย

DataRep, Ground & 9th Floor, Hoto Tower, Savska cesta 32, Zagreb, 10000, Croatia

ไซปรัส

DataRep, Victory House, 205 Archbishop Makarios Avenue, Limassol, 3030, Cyprus

สาธารณรัฐเช็ก

DataRep, IQ Ostrava Ground floor, 28. rijna 3346/91, Ostrava-mesto, Moravska, Ostrava, Czech Republic

เดนมาร์ก

DataRep, Lautruphøj 1-3, Ballerup, 2750, Denmark

เอสโตเนีย

DataRep, 2nd Floor, Tornimae 5, Tallinn, 10145, Estonia

ฟินแลนด์

DataRep, Luna House, 5.krs, Mannerheimintie 12 B, Helsinki, 00100, Finland

ฝรั่งเศส

DataRep, 72 rue de Lessard, Rouen, 76100, France

เยอรมนี

DataRep, 3rd and 4th floor, Altmarkt 10 B/D, Dresden, 01067, Germany

กรีซ

DataRep, 24 Lagoumitzi str, Athens, 17671, Greece

ฮังการี

DataRep, President Centre, Kálmán Imre utca 1, Budapest, 1054, Hungary

ไอซ์แลนด์

DataRep, Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, Iceland

ไอร์แลนด์

DataRep, The Cube, Monahan Road, Cork, T12 H1XY, Republic of Ireland

อิตาลี

DataRep, Viale Giorgio Ribotta 11, Piano 1, Rome, Lazio, 00144, Italy

ลัตเวีย

DataRep, 4th & 5th floors, 14 Terbatas Street, Riga, LV-1011, Latvia

ลิกเตนสไตน์

DataRep, City Tower, Brückenkopfgasse 1/6. Stock, Graz, 8020, Austria

ลิทัวเนีย

DataRep, 44A Gedimino Avenue, 01110 Vilnius, Lithuania

ลักเซมเบิร์ก

DataRep, BPM 335368, Banzelt 4 A, 6921, Roodt-sur-Syre, Luxembourg

มอลตา

DataRep, Tower Business Centre, 2nd floor, Tower Street, Swatar, BKR4013, Malta

เนเธอร์แลนด์

DataRep, Cuserstraat 93, Floor 2 and 3, Amsterdam, 1081 CN, Netherlands

นอร์เวย์

DataRep, C.J. Hambros Plass 2c, Oslo, 0164, Norway

โปแลนด์

DataRep, Budynek Fronton ul Kamienna 21, Krakow, 31-403, Poland

โปรตุเกส

DataRep, Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça 30, 7th floor, Algès, Lisbon, 1495-061, Portugal

โรมาเนีย

DataRep, 15 Piaţa Charles de Gaulle, nr. 1-T, Bucureşti, Sectorul 1, 011857,

Romania

สโลวาเกีย

DataRep, Apollo Business Centre II, Block E / 9th floor, 4D Prievozska, Bratislava, 821 09, Slovakia

สโลวีเนีย

DataRep, Trg. Republike 3, Floor 3, Ljubljana, 1000, Slovenia

สเปน

DataRep, Calle de Manzanares 4, Madrid, 28005, Spain

สวีเดน

DataRep, S:t Johannesgatan 2, 4th floor, Malmo, SE - 211 46, Sweden

ประเทศอังกฤษ

DataRep, 107-111 Fleet Street, London, EC4A 2AB, United Kingdom